ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ธนาคารเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าบนหลักการที่ให้บริการอย่างเป็นธรรมโดยลูกค้า สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ ธนาคารไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ ไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออามิสสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง หรือไม่ท� ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย นโยบายต่อผู้ลงทุน ธนาคารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในก� ำหนดเวลาหรือตาม เวลาที่เหมาะสม แนวปฏิบัติต่อผู้ลงทุน รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” นโยบายต่อหน่วยงานทางการ ในการด� ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับและระเบียบของหน่วยงานทางการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานทางการเป็นอย่างดี เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น นโยบายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารมีนโยบายด� ำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และรณรงค์ผ่าน กิจกรรมในธนาคารให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและมีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นโยบายการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ธนาคารให้ความส� ำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม ธนาคารไม่กระท� ำการใดอันเป็นการละเมิด สิทธิมนุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นก� ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม โดยธนาคารได้ก� ำหนดนโยบายในการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน ธนาคารก� ำหนดวิธีการในการพิจารณาการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการจ้างงานก� ำหนดจากความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์และก� ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ต� ำแหน่งโดยเทียบกับค่าตลาดแต่ละขั้นตามระดับที่ก� ำหนดไว้ แนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความสุภาพ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติทั้งค� ำพูดและการกระท� ำ เพราะความแตกต่างเรื่องถิ่นก� ำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทาง เศรษฐกิจหรือสังคม 170 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3