ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

รายชื่อกรรมการ ต� ำแหน่ง ประเภท กรรมการ วันที่ด� ำรง ต� ำแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 64 อายุ ณ 31 ธ.ค. 64 วาระการ ด� ำรงต� ำแหน่ง (ปี-เดือน) ประสบการณ์ และ ความช� ำนาญ 14. นายปิติ ตัณฑเกษม • • • • • • กรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการ บริหาร กรรมการ ในคณะกรรมการ ก� ำกับความเสี่ยง กรรมการ ในคณะกรรมการ สินเชื่อ กรรมการ ในคณะกรรมการ ก� ำกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร 1 ม.ค. 2561 51 4 ปี แผนกลยุทธ์ การบริหาร ความเสี่ยง ธุรกิจธนาคาร และการให้ สินเชื่อ ค่าเฉลี่ย 59 ปี เฉลี่ยวาระด� ำรง ต� ำแหน่งของ กรรมการ ทั้งคณะ คือ 3 ปี 2 เดือน รายชื่อกรรมการ ต� ำแหน่ง การประชุม คณะกรรมการ การประชุม ผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทน (ล้านบาท) โบนัส (ล้านบาท) ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ 12/12 เข้าร่วมประชุม 3.69 1.8 D&O นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ท� ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางมานิกา สิทธิชัย ท� ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการธนาคารตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง การประชุมจะจัดในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่ ในกรณีจ� ำเป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ� ำเป็น ข้อมูลกรรมการลาออก / พ้นจากต� ำแหน่งระหว่างปี 181 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3