ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

(1) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 6 คน โดยคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จ� ำเป็น โดยค� ำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ชื่อ-นามสกุล ต� ำแหน่ง หมายเหตุ 1. นายฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส (Mr. Philippe G.J.E.O. Damas) ประธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4. นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5. นายมิฮาว ยาน ซูเรค (Mr. Michal Jan Szczurek) กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6. นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชื่อ-นามสกุล ต� ำแหน่ง หมายเหตุ 1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์* ประธาน กรรมการอิสระ 2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ 3. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ กรรมการอิสระ นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ท� ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางมานิกา สิทธิชัย ท� ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังที่ คณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และก� ำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ� ำเป็น โดยค� ำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ จบการศึกษาด้านบัญชี โดยมี นางภิตติมาศ สงวนสุข ท� ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ * นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยนางชาริตา ลีลายุทธ ได้รับความเห็นชอบให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน มีผลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางชาริตา ลีลายุทธ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และจบการศึกษา ด้านบัญชี 188 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3