ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

การจัดหาโรงพยาบาล และสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ให้เพียงพอต่อความต้องการรักษาตัวของพนักงาน ในช่วงการระบาดรุนแรง นโยบายการท� ำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Work Model) ธนาคารให้ความส� ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของ ตัวพนักงานและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ธนาคารจึงได้จัดอุปกรณ์การท� ำงานให้พนักงานสามารถท� ำงานจาก ที่บ้าน ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่จัดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ท� ำให้พนักงานสามารถท� ำงานจากที่บ้านได้ อันเป็นการลดความเสี่ยงส� ำหรับพนักงาน ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการระบาดอย่างรุนแรง การจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือ และติดตามสุขภาพพนักงาน และรายงานแก่คณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อ รับทราบ และตัดสินใจให้ความช่วยเหลือที่จ� ำเป็นแก่พนักงานเป็นประจ� ำ การจัดอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย และการรักษาความสะอาดในสถานที่ท� ำงาน ธนาคารได้จัดหาแอลกอฮอล์เจล เครื่อง ตรวจวัดอุณหภูมิให้ครอบคลุมพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ ท� ำงาน ห้องน� ำ ลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี การให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ในเรื่องมาตรการความปลอดภัย การติดเชื้อ อย่างสม� ำเสมอ อันเป็นวิธีเพิ่มความตระหนักรู้ และความระมัดระวังตนเอง ของพนักงานและครอบครัว การเปลี่ยนแปลงจ� ำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 2562 จ� ำนวนพนักงานของธนาคาร 15,102 คน 17,012 คน 19,432 คน ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส� ำคัญเฉพาะธนาคารทหารไทยธนชาต ประเภทคดี จ� ำนวนคดี สถานะ กรณีพนักงานฟ้องร้องธนาคาร อยู่ในกระบวนการของศาล 1. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม • • คดียังไม่สิ้นสุด คดีสิ้นสุดแล้ว 1 1 2. ขอให้จ่ายค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจ� ำปีคงเหลือ • คดีสิ้นสุดแล้ว 1 196 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3