ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

หลักสูตรการอบรมในปี 2564 สามารถจ� ำแนกได้อีกแบบ ดังนี้ หลักสูตรอบรมในปี 2564 จ� ำนวนหลักสูตร จ� ำนวนครั้ง จ� ำนวนพนักงานที่เข้าอบรม หลักสูตร ส� ำหรับพนักงานธุรกิจลูกค้าบุคคล หลักสูตร ส� ำหรับพนักงานธุรกิจลูกค้าธุรกิจ หลักสูตร ส� ำหรับพนักงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ หลักสูตร ส� ำหรับพนักงานที่ได้รับอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และธุรกิจประกัน หลักสูตร ส� ำหรับพนักงานส่วนอื่น ๆ 123 15 13 95 147 129 25 13 97 169 87,252 1,944 1,112 153,160 175,843 จ� ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 393 433 419,311 พนักงานได้รับการอบรมโดยเฉลี่ย 46 ชั่วโมงต่อคน 7.6 ข้อมูลส� ำคัญอื่น ๆ หน่วยงานสนับสนุนส� ำคัญอื่นๆซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพระบบงานก� ำกับดูแลกิจการและความโปร่งใสการปฏิบัติงานได้แก่ 1. ผู้ควบคุมการท� ำบัญชี 2. หัวหน้างานก� ำกับการปฏิบัติงาน 3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 4. เลขานุการบริษัท 5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานสนับสนุนส� ำคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ควบคุมการท� ำบัญชี • ธนาคารได้แต่งตั้ง นางประภาศิริ โฆษิตธนากร ด� ำรงต� ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน • ธนาคารได้แต่งตั้ง นายเมธ กนกพิบูล ด� ำรงต� ำแหน่ง ผู้ควบคุมการท� ำบัญชี (รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท� ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ปรากฏบนเว็บไซต์ธนาคาร) 2. หัวหน้างานก� ำกับการปฏิบัติงาน • ธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวปณิตา เชาว์เพ็ชร ด� ำรงต� ำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก� ำกับการปฏิบัติงาน ท� ำหน้าที่ก� ำกับการปฏิบัติงานเป็นระดับการบริหารความเสี่ยงที่ 2 รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหาร ความเสี่ยง มีหน้าที่จัดท� ำนโยบายก� ำกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการก� ำกับดูแลความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีหน้าที่ในการก� ำกับดูแล สอบทานการปฏิบัติตามเกณฑ์ Market Conduct และ PDPA ซึ่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารก� ำกับการปฏิบัติงานด� ำรงต� ำแหน่ง DPO ด้วย (รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท� ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ปรากฏบนเว็บไซต์ธนาคาร) 198 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3