ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน • ธนาคารได้แต่งตั้ง นางภิตติมาศ สงวนสุข ด� ำรงต� ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ (รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท� ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ปรากฏบนเว็บไซต์ธนาคาร) 4. เลขานุการบริษัท • คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ ด� ำรงต� ำแหน่ง เลขานุการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท� ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ปรากฏบนเว็บไซต์ธนาคาร) เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก� ำหนด และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการก� ำกับดูแลติดตามการด� ำเนินงานต่าง ๆ ของ คณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อก� ำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้การด� ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร 1.1 ควบคุมและก� ำกับดูแลให้ธนาคารด� ำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อก� ำหนด ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 1.2 ดูแลการจัดเก็บและรักษาเอกสารส� ำคัญธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียน ผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตต่าง ๆ และหนังสือมอบอ� ำนาจ เป็นต้น 1.3 ผลักดันแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดท� ำนโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ 1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ท� ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) 2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ 2.1 เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง 2.2 ดูแล และควบคุมให้ด� ำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตั้งโดย คณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก� ำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของ คณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 2.3 ดูแลให้มีจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดท� ำรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติ ที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม 2.4 ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่/กรรมการ ครบวาระ ตามข้อก� ำหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 199 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3