ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ไฟ-ฟ้า เพื่อจุดประกายเยาวชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โครงการศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า: จุดมุ่งหมายของศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทุกแห่ง คือ การสอนจับปลาแทนการให้ ปลา โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านการ เรียนรู้ทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้เยาวชนได้น� ำสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น โดยในปีนี้ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทุกศูนย์ได้ปรับกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด 3C เพื่อจุดประกายเยาวชนให้ข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ได้แก่ 1. Connect: เชื่อมต่อการเรียนรู้ได้ไม่สะดุดด้วยการปรับคลาสต่าง ๆ (อาทิ คลาสเรียนศิลปะ ร้องเพลง เต้นกีตาร์ วงดนตรี เป็นต้น) ให้เป็นออนไลน์เต็มรูปแบบในช่วงโควิด-19 เพื่อให้เด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาที่ต้องอยู่บ้าน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจ รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงินในรูปแบบออนไลน์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก ๆ ไฟ - ฟ้า ได้พูดคุยแชร์ประสบการณ์ และท� ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ 2. Care: การส่งต่อความห่วงใยให้เด็ก ๆ ในชุมชนผ่านกิจกรรม D.I.Y ส่งตรงถึงบ้าน ด้วยการส่ง “ กล่องไฟ-ฟ้าหรรษา“ ที่มีอุปกรณ์ส� ำหรับท� ำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะศิลปะที่บ้านเพื่อช่วยจุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ในช่วงที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน และ “กล่องห่วงใย“ บรรจุเวชภัณฑ์พื้นฐาน ที่จ� ำเป็นส� ำหรับเด็ก ๆ อาทิ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องความปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้พร้อมเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทุกแห่งให้กลายเป็นศูนย์แบ่งปัน“กล่องให้อิ่ม” เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับเด็กไฟ-ฟ้าและเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ที่ขาดแคลน 3. Contribute: การรู้จักส่งต่อสิ่งดี ๆ ผ่านโครงการ fai-fah Art Fest 2021 (ชม ช้อป แชร์ The Virtual) ในรูปแบบออนไลน์เพื่อจุดประกายให้เยาวชนน� ำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคม ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยที่เด็กไฟ-ฟ้าจะได้เรียนรู้การท� ำงานร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อระดม ความคิดในการน� ำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์และส่งต่อการให้คืนแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบและผลิตสินค้าที่ได้เรียนรู้จากศูนย์ฯ เพื่อจ� ำหน่าย หรือการแสดงความสามารถผ่าน ทักษะการร้องเพลง เต้น และกีฬาต่าง ๆ น� ำเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ ในวงกว้าง และน� ำรายได้ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นี้ส่งต่อคืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไป แบบ 56-1 One Report 2564 33

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3