ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 1.3.1 นโยบายการแบ่งการด� ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ธนาคารแบ่งการด� ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามหลักเกณฑ์การก� ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของธนาคารออกเป็น 2 ประเภท แยกตามสัดส่วนการถือหุ้นและประเภทของธุรกิจที่บริษัทลูกด� ำเนินงาน ดังนี้ 1. กลุ่ม Solo Consolidation เป็นบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานก� ำกับดูแลเฉพาะซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ75ของจ� ำนวนหุ้นที่จ� ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการบริหารงานของบริษัทฯอยู่ภายใต้การก� ำกับดูแลของธนาคาร 2. กลุ่ม Non-Solo Consolidation เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุนการด� ำเนินการของ ธนาคาร โดยบริษัทย่อยในกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการด� ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ • ธุรกิจด้านการเงิน เป็นบริษัทลูกซึ่งด� ำเนินธุรกิจการเงินที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ� ำนวนหุ้น ที่จ� ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งการประกอบธุรกิจของธุรกิจทางการเงินอาจมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมาย ควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานก� ำกับดูแลเฉพาะ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก� ำกับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อ การประกอบอาชีพภายใต้การก� ำกับ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ • ธุรกิจสนับสนุนการด� ำเนินกิจการของธนาคาร เป็นบริษัทลูกซึ่งประกอบกิจการใน 2 ลักษณะ (1) ที่เป็นงานด้านปฏิบัติการ ซึ่งธนาคารจะต้องปฏิบัติในการด� ำเนินธุรกิจปกติหรืองานที่เอื้ออ� ำนวยต่อ การด� ำเนินงานของธนาคารโดยตรงโดยเป็นการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันหรือตาม ที่ก� ำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (insourcing) หากเป็นธุรกิจสนับสนุนประเภทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งรวมถึงธุรกิจ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) สามารถให้บริการแก่บุคคล ทั่วไปได้ นอกจากนี้ธุรกิจสนับสนุนดังกล่าวยังสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงิน รายอื่นได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงินรายอื่นนั้นเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องด� ำเนินการตาม แผนรองรับการด� ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) (2) ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินที่มีลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการด� ำเนินธุรกิจหรือเป็นการบริการ ที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยธนาคาร ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ� ำนวนหุ้นที่จ� ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 84 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3