ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยในกลุ่มตามผังภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร มีดังนี้ 1.3.2 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 1.3.3 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้ 1/ บริษัทบริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จ� ำกัด เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation บริษัทธนชาต โบรกเกอร์ จ� ำกัด เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Full Consolidation 2/ ธนาคารธนชาตจ� ำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีบีซีโอ จ� ำกัด (มหาชน) บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และ อยู่ระหว่างการรอช� ำระบัญชี กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารทหารไทยธนชาต บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 100.00% 99.99% 35.00% 49.90% ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน) บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำ �กัด บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนธนชาต จำ �กัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำ �กัด บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนทหารไทย จำ �กัด ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน ณ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท) การถือหุ้น ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ) บริษัทย่อย 1. 2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จ� ำกัด บริษัทธนชาต โบรกเกอร์ จ� ำกัด2/3/ บริหารสินทรัพย์ นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต 298 117 100.00 100.00 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 415 85 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3