ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ตลอดปี 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อและสร้างผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่การระบาด ครั้งแรกในปี 2563 เราได้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแก้ปัญหา บรรเทาผลกระทบ และให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ส� ำคัญคือการเร่งปรับตัวเพื่อรับมือและยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤตที่ยาวนานกว่าที่คาดไว้ ที่ ทีเอ็มบีธนชาต ก็เช่นกัน เราทุ่มเทอย่างเต็มก� ำลังในการปรับเปลี่ยนกระบวนการท� ำงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ โควิด-19 มาเป็นข้อจ� ำกัดและส่งผลกระทบต่อการบริการต่อลูกค้า การท� ำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการไฟ-ฟ้า และการบรรลุเป้าหมาย รวม 2 ธนาคารเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ เพราะเราตระหนักดีว่า ความส� ำเร็จของการรวมธนาคาร หมายถึงโอกาสที่จะน� ำเอาจุดแข็งของ ทั้งสองธนาคารมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส� ำคัญในการสานต่อพันธกิจที่ธนาคารมีต่อ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ให้ดียิ่งขึ้น รวม 2 ธนาคารเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ ภารกิจรวมธนาคารเริ่มต้นขึ้นในปี 2563 ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร การเสริมทัพทีมผู้บริหารและพนักงานจากทั้งสองธนาคารเพื่อ รองรับขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่าเท่าตัว จากนั้นจึงเริ่มทยอยเชื่อมต่อช่องทางบริการของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกัน และเข้าสู่ช่วง 6 เดือน สุดท้ายของแผนรวมธนาคารในปี 2564 ด้วยการเปิดตัวธนาคารและแบรนด์ใหม่ การรวมระบบและการโอนย้ายฐานลูกค้ากลุ่มรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่และมีความท้าทายมากที่สุด ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 การดูแลความปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงานได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส� ำคัญของภารกิจรวม ธนาคาร เราได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยที่สาขาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พร้อมกันนั้นก็เร่งขยายและเพิ่มประสิทธิภาพ ช่องทางบริการออนไลน์ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่มีมากขึ้นและอ� ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเพื่อรับความ ช่วยเหลือด้านการเงิน ในส่วนของพนักงานนั้น ธนาคารได้เร่งปรับปรุงระบบงานเพื่อให้พนักงานสามารถWork fromHome ได้ในอัตราที่สูงที่สุด รวมไปถึงการจัดหา วัคซีน สวัสดิการด้านประกัน และการดูแลพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ส� ำหรับพนักงานด่านหน้าในหน่วยงานบริการลูกค้าและหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบภารกิจการรวมธนาคาร ทางธนาคารก็พยายามอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ลดความเสี่ยงจาก โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน การจัดพื้นที่พิเศษเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงานที่สามารถพ� ำนักอยู่ที่ท� ำงานได้ การจัดหา สถานที่การท� ำงานแบบ Bubble and Seal แม้จะเผชิญกับความท้าทายและข้อจ� ำกัดนานัปการจากสถานการณ์โควิด-19 แต่พนักงานของเราทุกคนยังคงมุ่งมั่นและผลักดันเพื่อเอาชนะ อุปสรรคต่าง ๆ และบรรลุเป้าหมายรวม 2 ธนาคารเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ได้ตามแผนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งภายใต้ภารกิจนี้ ธนาคารประสบความส� ำเร็จในการรวมฐานข้อมูลของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกันพร้อมทั้งย้ายฐานลูกค้าทั้งหมด 4 ล้านราย ฐานสินเชื่อ 6.2 แสนล้านบาท และเงินฝาก 4.7 แสนล้านบาท จากธนาคารธนชาตมาอยู่ภายใต้ระบบทีเอ็มบีธนชาต ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ของธนาคารหลังการรวมกิจการ ด้วยการลดระบบงานจากเดิม 2 ธนาคาร ซึ่งมีมากกว่า 600 ระบบ ลงมาเหลือ 290 ระบบ และเมื่อผนวก รวมพนักงานกว่า 8 พันคนจากธนาคารธนชาต ท� ำให้ในปัจจุบันทีเอ็มบีธนชาตมีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1.5 หมื่นคน เป็นก� ำลังส� ำคัญในการ ส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทั้ง 10ล้านรายผ่านกว่า 600สาขา ทีทีบีคอนแทค เซ็นเตอร์ 1428ทีทีบีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ ทีทีบี โมบายแอปพลิเคชัน ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากการรวมกันอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น ธนาคารได้รับการปรับสถานะให้เข้าเป็นหนึ่งในธนาคารกลุ่มD-SIBs จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาด้วยการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Ratings โดยมีปัจจัยหนุนคือศักยภาพและความส� ำคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส� ำคัญของ ธนาคารที่มีต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ด� ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต ด้วยพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และบทบาทของธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่มีความส� ำคัญต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของ ประเทศ ดังนั้น ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ทีเอ็มบีธนชาตจึงยึดหลักการด� ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ไม่เร่งเติบโตในยามที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออ� ำนวย เพราะอาจน� ำมาซึ่งความเสี่ยงที่มากกว่าภาวะปกติ ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาความแข็งแกร่งและทรัพยากรด้านการเงินของธนาคารไว้ส� ำหรับสร้าง การเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืนกว่าในอนาคต สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบบ 56-1 One Report 2564 9

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3