ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

จัดการกองทุน กสิกรไทย จ� ำกัด 9) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ� ำกัด 10) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ� ำกัด 11) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ� ำกัด และ 12) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ� ำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแต่งตั้งธนาคารให้เป็นผู้สนับสนุนการจ� ำหน่าย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนการถือ หน่วยลงทุน หรือให้ค� ำปรึกษา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก� ำหนดของสัญญา รวมทั้งเป็นไปตามข้อก� ำหนดของส� ำนักงาน คณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส� ำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารก� ำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยค� ำนึงถึง ผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินส� ำรองต่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล ของธนาคารจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่งระบุว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินก� ำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท เพื่อน� ำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของ แต่ละบริษัทและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 96 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3