ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

บริบทความเสี่ยง ผลกระทบและมาตรการจัดการ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ อาชญากรรมทางไซเบอร์ค่อย ๆ พัฒนาอย่างรวดเร็ว และ กลายเป็นความท้าทายในทุก ๆ วันส� ำหรับอุตสาหกรรมการ เงิน นอกจากนี้ อาชญากรทางไซเบอร์ยังได้ถือโอกาส ช่วงวิกฤตการณ์ เช่น ในช่วงการระบาดของโควิด-19 โจมตีในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผ่านการ หลอกลวงโดยใช้อีเมล/เว็บไซต์/ข้อความเอสเอ็มเอส ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้มากเป็นอันดับต้น ๆ ก่อให้เกิดการ จารกรรมข้อมูล การรั่วไหลของข้อมูล และความเสี่ยง ทางดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งเริ่มมีความส� ำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อ อุตสาหกรรมการเงิน • • • • ธนาคารได้ด� ำเนินการตามแนวป้องกัน 3 ระดับ เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในด้านศักยภาพ ในการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์และมีการให้ ความส� ำคัญกับการด� ำเนินงานดังกล่าว ธนาคารได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบที่มีความน่าเชื่อถือและ มีการควบคุมทางเทคนิคที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ ธนาคารได้แบ่งปันข้อมูลและร่วมมือกับชุมชนข่าวกรอง เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อต่อสู้กับการโจมตี ธนาคารได้พัฒนากรอบในการท� ำงานที่บ้านและสื่อสารกับ พนักงานและลูกค้าอย่างสม� ำเสมอเกี่ยวกับความปลอดภัย ทางไซเบอร์ในช่วงของการระบาดนี้ด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและสภาพ แวดล้อมในการแข่งขันรูปแบบใหม่ โควิด-19 ถือเป็นบททดสอบความอยู่รอดของธุรกิจ โดยความสามารถในการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นปัจจัยส� ำคัญในการอยู่รอด ของธุรกิจในสภาพการแข่งขันใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประสบการณ์ของลูกค้า ตลอดจน ความคาดหวังของตลาด โดยกฎระเบียบและกฎหมาย มีบทบาทส� ำคัญในการออกข้อก� ำหนดที่มีความสมดุลที่ ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจและนวัตกรรม ทั้งยัง มีส่วนส� ำคัญในการสร้างกรอบการด� ำเนินงานหรือการ ควบคุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผู้มีส่วนได้เสีย ต้องเผชิญในสภาวการณ์ของยุคดิจิทัลนี้ • • • ธนาคารได้ขับเคลื่อนไปสู่แนวทางการด� ำเนินธุรกิจที่ มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นศูนย์กลาง โดยมีโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาด้านดิจิทัลแบรนด์ (Digital Branding) การทํางานแบบอไจล์ (Agile) การปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานไอที (IT Infrastructure) และการ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytics) ธนาคารได้จัดการประกวด Digital Enabled Awards ขึ้น เพื่อส่งเสริมการน� ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ดี ที่สุดและสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด� ำเนินงาน ธนาคารได้ด� ำเนินการเฟ้นหาพันธมิตรธุรกิจทางดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 113 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3