ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ จากวิสัยทัศน์ธนาคาร “เราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ” ธนาคารได้สื่อสารให้พนักงาน เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร I CARE รวมถึงคณะกรรมการก� ำกับดูแลให้มีจรรยาบรรณกรรมการและจรรยาบรรณพนักงาน (รายละเอียดฉบับเต็มของเอกสารได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร) โดยกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนได้ลงนาม รับทราบและมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลักประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ในการท� ำงานประจ� ำวันอันจะน� ำไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย • พนักงานมีความซื่อสัตย์ รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ธนาคารก� ำหนด กระบวนการการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและก� ำหนดการสอบทานกระบวนการควบคุมดังกล่าวอย่าง สม� ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการั่วไหลของข้อมูล • พนักงานไม่รับของขวัญที่จะท� ำให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน พนักงานไม่ใช้ต� ำแหน่งในการด� ำเนินการใด ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือคนที่เกี่ยวข้อง พนักงานปฏิบัติตนสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ธนาคารก� ำหนด ธนาคารก� ำหนดกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจว่าในขั้นตอนที่ต้องติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานทางการ เป็นต้น ได้ด� ำเนินการสอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ก� ำหนด • พนักงานไม่แสดงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคาร สนับสนุนให้พนักงานร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ เราจะเป็นธนาคาร ที่ลูกค้าเลือกใช้และ ชื่นชอบจนต้องบอกต่อ ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร I CARE ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม 5 ประการ คือ Integrity - เราปฏิบัติตนด้วยความ ซื่อสัตย์และสร้างความเชื่อใจ ในการท� ำงานร่วมกัน Challenge Status Quo - เรากล้าท� ำ ในสิ่งที่แตกต่างและท้าทายสิ่งที่เป็น อยู่เสมอ Agility - เรามองไปข้างหน้า เปิดรับการ เปลี่ยนแปลงและพร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ Respect - เราร่วมมือกันในความส� ำคัญ กับความเห็นที่แตกต่างและปฏิบัติต่อกัน อย่างให้เกียรติ Execution - เรามุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มีวินัยในทุกสิ่งที่เราท� ำและติดตามงาน จนบรรลุผลส� ำเร็จ 1. จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย • • • พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก� ำหนด ด� ำเนินธุรกิจตามแนวทางป้องกันการคอร์รัปชัน ก� ำหนดนโยบายป้องกันการฟอกเงิน 2. บทบาทของกรรมการตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการ • • • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยกลั่นกรองเฉพาะเรื่อง 3. ก� ำหนดมาตรฐานการให้บริการ • • มีการอบรมบุคลากรให้เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ให้บริการต่อลูกค้า ก� ำหนดหน้าที่ 3LOD ในการควบคุมและสอบทาน ความเสี่ยงที่เกิดในกระบวนการบริการ 4. พนักงานมีสภาพแวดล้อมการท� ำงานที่ดี • • • • • จัดสถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกทักษะ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นความลับ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 159 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3