ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการของการก� ำกับดูแลกิจการที่ส� ำคัญ 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส� ำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก� ำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการตามบริบทของธุรกิจซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการได้น� ำมาประยุกต์ใช้โดย ครอบคลุมหัวข้อตาม CG Code 8 หมวดรวมถึงจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ที่ได้ปรับปรุงและประกาศใช้ในปี 2563 คือ • สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) • ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ • การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร • ก� ำหนดเป้าหมายหลักของธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืน • เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล • การดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6.3.2 เหตุผลที่ยังมิได้น� ำหลักการก� ำกับดูแลกิจการบางข้อมาปฏิบัติ ธนาคารมีการก� ำกับดูแลกิจการของธนาคารตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีส� ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ซึ่งก� ำหนดโดยส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ การก� ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างไรก็ตาม มีบางประเด็น ที่ธนาคารปฏิบัติแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น โดยมีเหตุผลดังนี้ 1. แนวปฏิบัติเรื่องจ� ำนวนกรรมการซึ่งไม่ควรเกิน 12 ราย ข้อพิจารณาของธนาคาร: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีจ� ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ราย โดยเป็นไปตามมติ ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของ ธนาคารเพิ่มเติมจากเดิมจ� ำนวน 12 ราย เป็น 14 ราย เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการโอนและรับโอนกิจการของธนาคารธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคาร 2. แนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นในรายละเอียดให้ครบถ้วน ข้อพิจารณาของธนาคาร: รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็น Nominees เป็นแนวปฏิบัติปกติของนักลงทุนต่างประเทศที่มี Custodian เป็นตัวแทนดูแลหุ้นธนาคารจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตามหลักการ 3. แนวปฏิบัติเรื่องการก� ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย หลักทรัพย์ธนาคาร ข้อพิจารณาของธนาคาร: ธนาคารมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก� ำหนดให้กรรมการและ ผู้บริหารต้องรายงานให้ธนาคารทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และก� ำหนด ในนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการของธนาคารให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานการถือหุ้นธนาคารให้ คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ� ำทุกเดือน นอกจากนี้ เพื่อก� ำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ธนาคารได้มีการแจ้งเตือนระยะเวลาการห้ามซื้อ/ขาย และลงทุน ในหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ และผู้บริหาร ล่วงหน้าก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจ� ำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) 161 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3