ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ธนาคารได้น� ำหลักเกณฑ์การพิจารณา Corporate Governance Report (CGR), ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมิน คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติดังนี้ • ธนาคารค� ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีการด� ำเนินการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ■ เสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบเพื่อรับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจ� ำทุกปี ■ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ■ เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ■ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งค� ำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ■ เปิดเผยนโยบายในการอ� ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ■ ก� ำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน ■ วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ■ วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วน ■ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ� ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผล ■ หนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระที่เสนอ ■ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ■ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม บันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจาก วันประชุมผู้ถือหุ้น • ธนาคารปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมผ่านกระบวนการต่อไปนี้ ■ ก� ำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ■ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ ■ ก� ำหนดวิธีปฎิบัติส� ำหรับการท� ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม ข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ■ รายการระหว่างกันได้กระท� ำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ■ อ� ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ ■ น� ำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน • ธนาคารค� ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและจัดให้มีการด� ำเนินการดังต่อไปนี้ ■ จัดท� ำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม ■ ก� ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท� ำงานก� ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานจัดให้มีกองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพส� ำหรับพนักงาน ■ ก� ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน ■ ก� ำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ■ ก� ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน และการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ■ ก� ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และก� ำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก� ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ■ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 163 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3