ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

• ธนาคารเปิดเผยข้อมูลที่ส� ำคัญในเว็บไซต์เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก� ำหนด เช่น ข้อบังคับธนาคาร แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม รายงานประจ� ำปีมีการปฏิบัติตาม หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจ� ำปี และ เผยแพร่รายงานประจ� ำปีภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยเป้าหมายระยะยาว รายงานฐานะการเงินและผลการด� ำเนินงาน ตัวชี้วัดผลการด� ำเนินงานของธนาคาร ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงหลักในการด� ำเนินธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแส ประวัติ ของคณะกรรมการ นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ และแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ แต่ละคนในปีที่ผ่านมา ข้อมูลการท� ำรายการระหว่างกัน นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น • คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก� ำกับดูแลตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีสม� ำเสมอ ผ่านการด� ำเนินการดังนี้ ■ ก� ำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ■ เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ■ จัดท� ำนโยบายก� ำกับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ จรรยาบรรณ ส� ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายในการไปด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ■ ก� ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการที่สรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด� ำเนินธุรกิจ ■ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน ■ เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอ� ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ■ จัดให้มีการประเมินผลงานประจ� ำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร ■ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ■ จัดให้มีหน่วยงานก� ำกับการปฏิบัติงานและหน่วยงานตรวจสอบภายใน และแต่งตั้งผู้ด� ำรงต� ำแหน่งเลขานุการบริษัท ■ ก� ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและเปิดเผยจ� ำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ และจัดให้มีการ ประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ■ พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ� ำปี และจัดท� ำรายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจ� ำปี และคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการด� ำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม ■ จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี • ด้านอื่น ๆ ■ ธนาคารไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีการท� ำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ■ คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีกองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพส� ำหรับพนักงาน ■ ธนาคารไม่มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ■ ในปีปัจจุบันธนาคารไม่มีกรณีที่ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส� ำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก� ำหนด ■ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ■ คณะกรรมการธนาคารได้ติดตามดูแลให้มีการน� ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติผ่านคณะกรรมการชุดย่อย ■ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีประวัติการกระท� ำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ 164 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3