ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด 7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคาร มีส่วนได้เสีย 8. ก� ำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอ� ำนาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอค� ำอธิบายที่ชัดเจนจาก ผู้บริหาร รวมถึงก� ำหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินผลการด� ำเนินงานของผู้บริหาร 9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่น� ำข้อมูล ความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอม จากธนาคารหรือเป็นไปตามกฎหมาย 7.2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การแบ่งแยกต� ำแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ธนาคารก� ำหนดให้ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ� ำนาจอย่างไม่มีข้อจ� ำกัดและให้มีการถ่วงดุลอ� ำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการ จะไม่ด� ำรงต� ำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ โดยคณะกรรมการจะท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแลในภาพรวม คณะกรรมการได้มีการจัดท� ำกฎบัตรหรือนโยบายการก� ำกับดูแล กิจการที่ระบุอ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการก� ำหนดกรอบหน้าที่และให้กรรมการ ธนาคารใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของประธานกรรมการ ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผู้น� ำของคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยครอบคลุม เรื่องดังต่อไปนี้ 1. ก� ำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของธนาคาร 2. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการก� ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส� ำคัญ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะท� ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของ ธนาคารโดยประธานคณะกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ธรรมาภิบาล ธปท. ที่ก� ำหนดให้ประธานกรรมการของสถาบันการเงิน สามารถด� ำรงต� ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 183 แบบ 56-1 One Report 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3