ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

ธนาคารก� ำหนดการถ่วงดุลอ� ำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการโดยก� ำหนดให้ประธานคณะกรรมการต้องเป็น กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ� ำของธนาคารซึ่งเป็น ไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก� ำกับดูแลและการบริหารงาน นอกจากนี้ธนาคารได้ก� ำหนดบทบาทหน้าที่ ของประธานคณะกรรมการให้เป็นประธานในการประชุมและดูแลให้การประชุมคณะกรรมการด� ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการด� ำเนินกิจการธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และก� ำกับดูแลการด� ำเนินงาน ของธนาคารให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการก� ำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ที่มีความ รับผิดชอบสูงสุดต่อการด� ำเนินงานของทั้งธนาคาร แผนสืบทอดต� ำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) ธนาคารก� ำหนดให้มีการจัดท� ำแผนการสืบทอดต� ำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากการด� ำเนินการจัดท� ำแผนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ ส� ำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดต� ำแหน่งผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อให้การด� ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) คณะกรรมการได้ก� ำกับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติตามนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ธนาคารก� ำหนด โดยถือเป็นภาระหน้าที่ ส� ำคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อน� ำพาธุรกิจของธนาคารให้ด� ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หลักการก� ำกับดูแลกิจการของธนาคาร 1. ธนาคารจะด� ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ที่มีหลักการส� ำคัญที่ท� ำให้ธนาคารขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการท� ำงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า คือ WE CARE: เราใส่ใจ ชีวิตทางการเงินของลูกค้ามากพอ จนเรากล้าที่จะท� ำในสิ่งที่แตกต่าง เรายึดถือลูกค้าเป็นหัวใจส� ำคัญในทุกสิ่งที่เราท� ำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นอย่างแท้จริง 2. ธนาคารจะด� ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปราศจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดหลักพื้นฐานส� ำคัญ คือ ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ซื่อสัตย์สุจริต (Loyalty) และโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) 3. กรรมการและพนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของธนาคารควบคู่ไปกับการค� ำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความ เท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วน ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคาร 4. ธนาคารจะด� ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก� ำหนดของกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและข้อก� ำหนดของหน่วยงานทางการ ที่เกี่ยวข้อง 184 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3