ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

7. ผนึกพลังสร้างการเติบโต หลังการควบรวม ธนาคารได้รับประโยชน์ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Synergies) จากการรวมกิจการ 3 ส่วน คือ ประโยชน์ ด้านงบดุล ประโยชน์ด้านต้นทุน และประโยชน์ด้านรายได้ 1) ประโยชน์ด้านงบดุล ที่จะท� ำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้นจากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance sheet optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ประโยชน์ด้านต้นทุน จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้น (Scale) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรวมกันของหน่วยงานสนับสนุน ที่ส� ำคัญ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการกระบวนการท� ำงาน เป็นต้น 3) ประโยชน์ด้านรายได้ การด� ำเนินงานร่วมกันจะท� ำให้มีประสิทธิภาพในการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการน� ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ จากฐานลูกค้าที่ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว การควบรวมกิจการ EBT ได้ส� ำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยธนาคารใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ และความแข็งแกร่งของทั้งสองธนาคารในแต่ละธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร หลังจากการท� ำ EBT ประสบความส� ำเร็จ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพของฐานลูกค้าของธนาคารที่ควบรวมกิจการผ่านหลักการ Financial Well-being น� ำเสนอบริการที่เกี่ยวกับการธนาคารและที่นอกเหนือจากความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้า เป้าหมายของเรา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นน� ำของเรา นอกจากนี้ธนาคารจะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าตลอดชีวิตเพื่อดึงดูดลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าหลักของธนาคาร 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส� ำคัญ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส� ำคัญในช่วงที่ผ่านมา ระยะ จุดเด่นหลัก ผลลัพธ์ 1. การสร้างรากฐาน ที่แข็งแกร่ง 2551 – 2552 • • • • • การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงขั้นตอนการท� ำงานครบวงจร การปรับเปลี่ยนด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการ บริหารความเสี่ยง • • คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น บรรลุควอไทล์สูงสุดในด้านความผูกพัน ของพนักงานต่อองค์กร 2. การขยายฐานลูกค้า ที่มีคุณภาพ 2553 – 2554 • • • • • การขยายฐานลูกค้า SME และลูกค้า รายย่อย การเป็นเลิศทางด้านบริการและ การด� ำเนินงาน การให้บริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การพัฒนาคุณภาพช่องทางบริการ การสร้างแบรนด์ทีเอ็มบีให้แข็งแกร่งขึ้น • • • การเพิ่มฐานลูกค้าประสบความส� ำเร็จ จากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างแท้จริง การปรับปรุงและย้ายสาขาให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า การเปิดตัวแนวคิด Make THE Difference 52 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3