ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

กลุ่มธุรกิจลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ หน่วยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ (Automotive Lending Business Unit) ได้ก� ำหนดทิศทางการด� ำเนินงาน โดยมุ่งการขับเคลื่อน และพัฒนาหน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อน� ำไปสู่หน่วยธุรกิจที่มีสมรรถนะสูงและมีความคล่องตัว ตลอดจนการรักษา ความเป็นผู้น� ำด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้ปณิธานที่จะ “เป็นผู้น� ำตลาดสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจ” พร้อมกับการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือการคาดหวังให้กับลูกค้า ตั้งแต่การสมัครสินเชื่อ การบริการอย่างต่อเนื่อง ช่วงการผ่อนช� ำระ และการท� ำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ จนถึงการปิดบัญชี โดยสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางสาขา call center และ mobile banking ของธนาคารได้ นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ยังให้ความส� ำคัญกับการ สร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) โดยได้ก� ำหนดพันธกิจ “เป็นผู้น� ำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ Automotive Ecosystem เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้าและคู่ค้า” ด้วยการ วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแพลตฟอร์ม (Platform-Driven Strategy) และด้วยข้อมูล (Data-Driven Strategy) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่ดีที่สุด รองรับความต้องการทุกช่วงชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในทุกช่องทาง เพื่อการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือการคาดหวังให้กับลูกค้า ตลอดจน การเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) ของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่ครบและครอบคลุม ผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และจ� ำเป็นส� ำหรับสินเชื่อรถยนต์ เช่น ประกันภัยรถยนต์ และประกันคุ้มครอง สินเชื่อ รวมถึงการให้บริการที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า(Omni Channel) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับปณิธานของหน่วยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ “เป็นผู้น� ำตลาดสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจ” ภาพรวมในปี 2564 ในปี 2564 สภาวะเศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าเดิม สะท้อนการคลายล็อกดาวน์และมาตรการเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่มองไว้เดิม หลังการกระจายวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งจากผลการเบิกจ่ายภาครัฐ ที่ออกมาดีกว่าคาดด้วย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์น� ำท่วมก็ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และภาคบริการ และภาคแรงงาน และรวมทั้งความแน่นอนจากสถานการณ์ COVID-19 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบภาพรวมยอดขาย ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยจะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2564 หดตัวลงจาก ปี 2563 ประมาณร้อยละ 5 ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทย หน่วยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ เล็งเห็นความส� ำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 ให้ก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 และเตรียมความพร้อมสู่โลกยุคที่ยังมี COVID-19 ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ออกและปรับปรุงมาตรการ “ตั้งหลัก” อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงและเร่งด่วน โดยได้ให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ของ Ecosystem ของตลาดรถยนต์ ทั้งลูกค้าสินเชื่อรถยนต์รายย่อย พันธมิตร ดีลเลอร์ และลูกค้ารายใหญ่ เพื่อช่วย เยียวยาให้สามารถประคับประคองธุรกิจ และด� ำเนินชีวิตต่อไป นอกจากนี้ ทางหน่วยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ได้ด� ำเนินนโยบายในการประกอบธุรกิจตลอดทั้งปี แบบยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยการให้สินเชื่อด้วยความระมัดระวัง รวมถึงภายหลังภารกิจควบรวมกิจการเสร็จสิ้น ยังเร่งให้ความส� ำคัญในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและสถานการณ์ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยรวมแล้วในปี 2564 หน่วยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ยังคง สามารถรักษาต� ำแหน่งความเป็นผู้น� ำสินเชื่อรถยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพหนี้ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 72 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3