ttb 56-1 One Report 2021 (TH)

3) ช่องทางให้บริการ ในปี 2564 ธนาคารทหารไทยธนชาต ภายใต้การหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคาร พร้อมเดินหน้ามุ่งสร้างชีวิตการเงิน ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย โดยยกระดับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า ผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย สัมผัสความสะดวกสบายผ่าน Omni-Channel Experience ที่เชื่อมโยงช่องทาง ดิจิทัลและช่องทางอื่นที่ให้บริการโดยพนักงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบไร้รอยต่อได้ทุกที่ทุกเวลา ช่องทางดิจิทัล ttb touch/ttb internet banking จะเน้นการอ� ำนวยความสะดวกในด้านการท� ำธุรกรรมด้านการเงินในชีวิตประจ� ำวันของ ลูกค้า โดยมุ่งหวังที่จะอ� ำนวยความสะดวกและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ภายใต้กรอบความคิดการสร้างชีวิต ทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ในปี 2564 ธนาคารได้น� ำเสนอบริการใหม่บนช่องทาง ttb touch และ ttb internet banking ให้กับลูกค้า ดังต่อไปนี้ • การพัฒนาบริการเพื่อการควบรวมกิจการทั้ง 2 ธนาคาร ได้แก่ ■ การเพิ่มข้อมูลสินเชื่อและบัตรเครดิตของธนาคารธนชาต มาใช้บริการบน ttb touch ■ การเพิ่มข้อมูลของกองทุน Mutual Fund ของลูกค้าธนชาต มาใช้บริการบน ttb touch ■ การท� ำระบบย้ายลูกค้าจากธนชาต T-Connect ให้ Automate มาที่ ttb touch ■ การเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ Auto-loan ให้มาใช้งานที่ ttb touch ลูกค้าสามารถดูข้อมูลของสินเชื่อและจ่ายเงิน ค่างวดรถยนต์ได้ • การพัฒนาการใช้งานง่ายและมีความเสถียรมากขึ้น (User Experience/System Stability) ■ การพัฒนาหน้าหลัก “ธุรกรรมของฉัน” Fast lane ของ ttb touch (Homepage) ให้สามารถที่จะรองรับการใช้งาน ที่สะดวกขึ้น โดยที่ไม่ต้องไปค้นหา บริการในเมนูอื่น ๆ • การพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานส� ำหรับลูกค้า (New Features) ■ E-Payment: การเชื่อมต่อการช� ำระเงินกับระบบ E-Commerce กับพันธมิตร (Partner) ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้า สามารถจะจ่ายเงินผ่านระบบของร้านค้า E-Commerce ผ่าน ttb touch ได้ทันทีในไม่กี่ขั้นตอน ■ e-KYC (IDP): การเข้าร่วมการพัฒนา e-KYC ในส่วนของ IDP (Identity Provider) เพื่อให้ธนาคารฯ สมาชิก สามารถ จะเรียกข้อมูลหากันได้เพื่อยืนยันตัวตนการใช้งานของธนาคารฯ นั้น ๆ ttb BIZTOUCH, ttb Business CLICK, Online Account Opening ส� ำหรับลูกค้าธุรกิจ ในปี 2564 ไตรมาส 2 ลูกค้า กลุ่ม SME และลูกค้าธุรกิจมีการสมัครใช้งานช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 28 เทียบจากไตรมาส 2 ปี 2563 และ มีจ� ำนวนธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมากถึงร้อยละ 71 จากจ� ำนวนธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีสัดส่วนผู้ถือครอง ttb Business One, Business CLICK & BIZ TOUCH ร้อยละ 40 จาก ฐานลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจทั้งหมดที่มีบัญชีหรือผลิตภัณฑ์กับธนาคารในปี 2564 นอกจากนี้ มีการปรับปรุงรูปแบบการสมัครบริการเพิ่มเติมในรูปแบบ Face-to-Face Onboarding ส� ำหรับการสมัคร ใช้บริการดิจิทัลภายในไตรมาสที่ 1 เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่มาทางดิจิทัล มากขึ้นของโลกธุรกิจ เพื่ออ� ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จึงเป็นที่มาที่ท� ำให้เทคโนโลยี Face Recognition เข้ามามีบทบาท ในการเปิดบัญชีและการท� ำ KYC มากขึ้น ทางธนาคารทหารไทยธนชาตจึงได้น� ำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการให้บริการเปิดบัญชี ลูกค้านิติบุคคล รวมถึงสามารถที่จะลดขั้นตอนในการสมัครบริการดิจิทัล ให้ลูกค้าได้ใช้บริการรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม 74 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3